Nieuws

Archief Staten van Drenthe on line

Het overzicht van de Oude Staten Archieven van het Drentse bestuur vóór 1811 is nu op deze site beschikbaar in de rubriek Zoeken- Archiefstukken. Daarmee zijn alle inventarissen van de archieven in het Drents Archief via internet toegankelijk.

Zelfstandige staat
Drenthe functioneerde als een zelfstandige staat binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De schriftelijke weerslag van alle zaken waarmee het bestuur van Drenthe zich bemoeide, is te vinden in de Oude Staten Archieven, die bewaard worden in het Drents Archief in Assen.

Net als tegenwoordig had het bestuur bemoeienis met zaken op velerlei gebied. Van maatregelen in oorlogstijd, tot het beheer van het landschap, van onderhandelingen in Den Haag tot maatregelen tegen veeziektes en van de aanpassing van het wagenspoor tot grensgeschillen. Interessante kost voor onderzoekers is de serie resoluties vanaf 1600. De besluiten zijn chronologisch ingeschreven; in het Drents Archief zijn indexen aanwezig op de vele onderwerpen die aan de orde kwamen. De documenten zijn te raadplegen tijdens de openingsuren van het Drents Archief.

Het bestuur van Drenthe
De Landdag, ook wel Ridderschap en Eigenerfden genoemd, was de hoogste en wetgevende macht van Drenthe. In de vergadering had de ridderschap (de stand van de edelen) één stem en de eigenerfden (de stand van de boeren met een eigen erf) twee stemmen.

Het dagelijks bestuur was in handen van het college van Drost en Gedeputeerden. Het bestond uit de drost en vier leden, twee uit de eigenerfden en twee uit de ridderschap. Het bestuur vergaderde meestal in het voormalige kloostergebouw in Assen, waardoor de plaats uitgroeide tot de hoofdstad van de provincie.