Terug naar de openingspagina


Onderzoek in het archief naar strafkolonisten bij de Maatschappij van Weldadigheid 1820-1859In de strafkolonie werden vrije kolonisten, ingedeelden, wezen, bedelaars of arbeidershuisgezinnen vastgezet, die zich volgens een van de tuchtraden van de Maatschappij misdragen hadden. Omdat het een soort van verbanning was, komt ook de aanduiding 'bankolonisten' voor. Soms staat in bevolkingsregisters de afkorting 'BK', dat staat voor bankolonie.
De strafkolonie begon eind 1820 in de resterende gebouwtjes van de verlaten vesting de Ommerschans bij Ommen. Toen op de binnenplaats van de vesting een groot bedelaarsgesticht werd gebouwd (zomer 1822), werden de strafkolonisten gehuisvest in de woningen op de wallen van de vesting. Daarom worden straf- of bankolonisten ook wel eens 'walkolonisten' genoemd. In bevolkingsregisters kan de afkorting 'WK' voorkomen, dat staat voor walkolonie.
Een enkele keer werden strafkolonisten ondergebracht in Veenhuizen, met name als men een stel dat 'onzedelijk' met elkaar omgegaan was, niet bij elkaar op de Ommerschans wilde hebben. Alleen van de periode 1848-1859 heb ik van die strafkolonisten in Veenhuizen registratie gevonden.

Alle op deze pagina genoemde inventarisnummers (invnrs) horen bij het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief toegang 0186.


Bevolkingsregisters
Van de allereerste periode strafkolonie zijn geen bevolkingsregisters. Van de situatie midden 1822 heeft de tijdelijke onderdirecteur Fenner later vanuit zijn geheugen registers gemaakt en die gevoegd bij brieven waarin hij protesteerde tegen zijn ontslag. Dat zit bij de ingekomen post van de permanente commissie in maart 1823, toegang 0186 invnr 64.
September 1822 werden de eerste strafkolonisten vrijgelaten. Een lijst daarvan staat in het maandblad de Star (kopiën aanwezig op het Drents Archief, maar ook op internet in te zien, zie daarvoor dit artikel), jaargang 1822 blz. 616-618.
Daarna pas beginnen de bevolkingsregisters van de strafkolonie, zie de invnrs.

Waarschuwing
Data in de bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid zijn alleen betrouwbaar voorzover zij spelen TIJDENS het koloniale verblijf. Gegevens van vóór de aankomst in de kolonie, bijvoorbeeld geboortedata, zijn vaak onjuist en moeten absoluut gecheckt met doop- of andere gegevens in de plaats van herkomst.


Verder over de bevolkingsregisters strafkolonie
In de strafkolonie zaten gezinnen en alleenstaanden. Een nummer bij een gezin is een woningnummer, een nummer bij een alleenstaande een inschrijfnummer. In invnr 1584 (1832-1835) hebben de gezinnen van strafkolonisten de woningnummers 1 t/m 24; alleenstaanden zijn genummerd 1 t/m 80. In invnr 1585 (1836-1847) hebben de gezinnen van strafkolonisten de woningnummers 1 t/m 30; alleenstaanden zijn genummerd 1 t/m 130. In de andere bevolkingsregisters valt niet echt een systeem te ontdekken.

Tips
- Als iemand is gedeserteerd uit de strafkolonie, kan het interessant zijn in deze registers na te lopen of er op diezelfde datum ook anderen gedeserteerd zijn.
- Als een vrouw wegens 'onzedelijke' omgang naar de strafkolonie is gegaan, kan in deze registers nagelopen of er een kind is geboren en welke naam die heeft gekregen.
- Als de bevolkingsregisters over zulke zaken geen uitsluitsel geven, kunnen over de periode 1833-1859 de mutatie-registers geraadpleegd, zie verderop deze bladzijde.


Terugzoeken
Bij de vroegste vermelding van een strafkolonist staat in de laatste kolom iets als 'overgenomen uit ....'.
- Als daar staat kol1, kol2 of kol3 en het betreft een gezin, dan moet voor hun voorgeschiedenis gekeken worden bij vrije kolonisten. Betreft het een alleenstaande, dan was die of ingedeelde of kolonistenzoon/dochter.
- Als daar staat 'V' of 'Veenh' plus een woningnummer en het betreft een gezin, dan waren zij voorheen arbeidershuisgezinnen. Betreft het een alleenstaande dan was die of wees te Veenhuizen of zoon/dochter van een arbeidershuisgezin.
Iets soortgelijks geldt voor de laatste vermelding als strafkolonist. Als ze niet met ontslag van de kolonie vertrekken, staat er in de laatste kolom iets als 'overgegaan naar...'. Op dezelfde manier als hierboven beschreven, kan hun verdere geschiedenis dan gevolgd bij de vrije kolonisten of de ingedeelden of de wezen of de arbeidershuisgezinnen.


Aankomst in de strafkolonie 1822-1827
Van een paar strafkolonisten is er een 'Nominatieve staat' van aankomst in de Ommerschans, invnr 1370.


De veroordeling
Verbanning naar de strafkolonie geschiedt op basis van een veroordeling door een van de tuchtraden in de koloniën. Veel zittingsverslagen zijn bewaard gebleven. Ze vermelden vanwege welk 'misdrijf' iemand verbannen wordt, geven het verweer van de beklaagde en eventuele getuigenverklaringen. Omdat voor verbanning toestemming nodig is van de permanente commissie in Den Haag, zit er gemiddeld een maand tussen veroordeling en aankomst in de strafkolonie.

- Als de strafkolonist afkomstig is uit de vrije koloniën, gaat het om de zittingsverslagen van de 'Raad van Politie en Tucht in de gewone koloniën', in het begin ook wel Raad van Tucht genoemd. Bij veel zittingsverslagen zijn gevoegd de voorbereidende processen-verbaal van de raden van toezicht van de drie vrije koloniën. Die bevatten veel gedetailleerdere informatie dan het zittingsverslag zelf. Naar de invnrs.

- Als de strafkolonist afkomstig is uit een van de gestichten, gaat het om de zittingsverslagen van de Raad van Tucht in het desbetreffende gesticht. Naar de invnrs.


Brieven over de veroordeling
Alle verzamelingen notulen zijn incompleet. Misschien kan een enkel ontbrekend zittingsverslag tussen de ingekomen post van de permanente commissie zitten.
De permanente commissie in Den Haag bespreekt de zittingsverslagen. Het resultaat daarvan staat vaak met potlood in de marge van het verslag. Het zal ook terug te vinden zijn in brieven van de pc aan de kolonie-directeur en in de notulen van de pc.
En tenslotte zal de pc de instantie die de veroordeelde naar de koloniën heeft gestuurd informeren over de straf en de redenen voor de straf.
Voor al deze dingen kan gezocht in de post van de pc, zie zoeken in de post.


Invaliditeitsregisters 1827-1859
In 1827 werd per contract geregeld dat de overheid extra vergoeding zou betalen voor de door haar geplaatste mensen die niet in staat waren met arbeid de kost te verdienen. Het contract bevindt zich in invnr 1601 en (tweemaal) in invnr 1440. Vanaf dat moment werd er een administratie met betrekking tot invaliditeit bijgehouden.
De strafkolonisten staan achterin de schriften met invaliditeitsgegevens van andere Ommerschansbewoners. Meestal, sommige jaren staan ze er niet. Eigenlijk horen hier alleen degenen te staan die door de overheid in de kolonien geplaatst zijn, maar abusievelijk staan er soms ook strafkolonisten tussen die door gemeenten of armbesturen in de koloniën geplaatst zijn. Naar de invnrs.


Alle mutaties 1833-1859
Alle mutaties uit de periode 1833-1859 worden per maand en per kolonie vermeld in de mutatie-registers, ook de verplaatsingen naar en uit de strafkolonie. Dit kan geraadpleegd als het bevolkingsregister geen uitsluitsel geeft, maar omdat alle bewonerscategoriën hier in staan kan het ook extra informatie leveren. Als bijvoorbeeld iemand gedeserteerd is, kan nagelopen of er op diezelfde datum ook iemand uit het bijbehorende gesticht weggelopen is, naar de invnrs.


Diversen, lijsten
- Eind 1838 werd een lijst gemaakt van kinderen van strafkolonisten, 'aangaande hunne werkzaamheid', oftewel om te zien of ze ook verdienden of alleen maar kostten. Die lijst bevindt zich tussen de ingekomen post, in een omslag met opschrift 'No 107 van 1839' in invnr 204.


Voor de doorzetters
De verslagen van de Raad van Tucht Ommerschans kunnen doorgenomen om te zien of de strafkolonist tijdens de verbanning nog iets tegen de regels gedaan heeft, naar het invnr.

Post doorlopen
Er is voor de strafkolonistengezinnen geen orgaan waar ze kunnen vragen of hun zoon/dochter met ontslag uit de kolonie weg mag. Dat moet gebeuren in een brief aan de permanente commissie. Ook verzoeken om hun eigen vrijlating werden aan de pc gericht, er kan in de brievenboeken bij ´afzender´ gezocht naar brieven van de strafkolonist en de samenvattingen van de brieven van de directeur kunnen doorlopen worden op opmerkingen over de strafkolonist, zie zoeken in de post.

De Star doornemen, 1819-1825
In het maandblad De Star van de Maatschappij van Weldadigheid zijn twee plaatsen waar strafkolonisten genoemd kunnen worden:
- In de rubriek 'Kolonie-berichten', elke maand achterin het nummer.
- In de jaarverslagen, die meestal in het augustus- of septembernummer van elk jaar gepubliceerd werden. In de tekst worden de kolonies doorlopen, waarbij af en toe opmerkingen over sommige strafkolonisten staan.

1859
Als de Staat in 1859 de Ommerschans en Veenhuizen overneemt, houdt de strafkolonie op te bestaan. De strafkolonisten die er dan nog zitten worden of teruggeplaatst naar de vrije koloniën, of ondergebracht in een van de gestichten of vrijgelaten. In invnr 1586 wordt dat bij de meesten in de kantlijn vermeld.

Terug naar de openingspagina