De Stichting De Milly van Heiden Reinestein is opgericht voor het bijeenhouden, verzorgen en bewaren van de familieportretten en de archiefstukken van de adellijke familie Van Heiden Reinestein. Dit uit Duitsland en Overijssel afkomstige adellijk geslacht, kwam in Drenthe doordat Alexander Carel van Heiden (1709-1776) in 1748 drost van Drenthe werd. Daarnaast was hij kamerheer van stadhouder prins Willem IV. Hij vestigde zich op Laarwoud in Zuidlaren.

Het beheer van dit familiearchief met de portretten is overgedragen aan het Drents Archief.

Zoeken in het familiearchief

Kijk in Archiefstukken voor het overzicht van het familiearchief. Het archief is te raadplegen in het Drents Archief.

Zoeken in de familieportretten

Kijk in de Beeldbank voor portretten van leden van de familie De Milly van Heiden Reinestein. Hierin zijn eveneens portretten opgenomen van leden van de familie Van Heiden Reinestein, van de familie De Milly en aanverwante familieleden. Als u MHR* in het zoekscherm invult, krijgt u een overzicht van alle portretten.

Oprichting en statuten

De Stichting De Milly van Heiden Reinestein werd in 1955 opgericht door Jhr. P.A.G. de Milly van Heiden Reinestein en heeft volgens de statuten tot doel:
het bijeenhouden, verzorgen en bewaren van de door de stichter ingebrachte familieportretten van het geslacht van de Graven van Heiden Reinestein, alsmede archiefstukken op dit geslacht betrekking hebbend.’ (wijziging akte verleden te ’s-Gravenhage op 2 oktober 1991 voor notaris Mr. O.J. de Bruijn)
De collectie (de schilderijen en de archiefstukken) berust in het Drents Archief en is later nog uitgebreid met schilderijen en archiefstukken die aanvankelijk buiten de collectie gehouden waren. In totaliteit geeft de collectie een goed beeld van de boven lokale rol die de verschillende leden van dit geslacht vooral in de 18de en 19de eeuw in Nederland gespeeld hebben. Dit blijkt onder andere uit het gebruik van de collectie voor publicaties en proefschriften op nationaal niveau.

Tentoonstellingen en publicaties

Omdat de kwaliteit van de collectie uitstijgt boven familiaal en lokaal belang heeft het bestuur al jaren het impliciete beleid de collectie te tonen in musea en ook op andere wijze bekendheid te geven aan de collectie. Als voorbeelden van dit beleid kunnen genoemd worden:

 • Paleis op de Dam – tentoonstelling ‘Oranje en de muziek’
 • Rijksmuseum Amsterdam – tentoonstelling ‘Nederland en de Rococo’
 • Den Helder – tentoonstelling ‘Het jaar van Peter de Grote’
 • Naast bruiklenen heeft het bestuur een bijdrage verleend aan de uitgifte van de dagboeken en de reisdagoeken (18de eeuw) van Sigismund Pieter Alexander Graaf van Heiden Reinestein.
 • De opzet van een groot educatief project voor basisschoolleerlingen in het Drents Archief op basis van materiaal uit de collectie De Milly van Heiden Reinestein
 • Digitalisering van de schilderijen en plaatsing op de website

Beleid

Het bestuur van de stichting heeft, gegeven de praktijk van de afgelopen jaren, besloten het volgende beleid te formuleren:

 • het beheren en verzorgen van de collectie door plaatsing in een goede bewaarplaats en door conservering en restauratie
 • het actief deelnemen aan tentoonstellingen
 • het geldelijk bijdragen aan publicaties uit en op basis van het archief
 • het voor de onderzoeker toegankelijk houden van de collectie door het maken van catalogi en door plaatsing in een openbare bewaarplaats
 • het geven van bekendheid aan de collectie door de opzet van een website 
 • deelname aan educatieve projecten in het Drents Archief

Omdat het nooit de bedoeling van de stichter geweest kan zijn de collectie achter gesloten deuren op te bergen en gelet op het grote belang van de collectie is het bestuur van oordeel dat dit beleid niet in strijd is met de doelstelling van de stichting en dat hiermee een publiek belang gediend wordt. De stichting verkrijgt haar middelen door schenkingen en subsidies. Besteding van gelden heeft plaats op basis van een bestuursbesluit en passend binnen het geformuleerde beleid. Aan bestuursleden worden geen vergoedingen uitbetaald.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • de heer J.G.W.H. Baron van Sytzama (voorzitter);
 • de heer E. de Leeuw (secretaris/penningmeester);
 • mevrouw C.J. ter Linden-Baronesse van Sytzama;
 • de heer mr. H. Bonga;
 • mevrouw drs. C.M. Rodenburg.

ANBI

De Stichting De Milly van Heiden Reinestein is een geregistreerde culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel.

Jaarstukken

De financiële jaarstukken van de Stichting De Milly van Heiden Reinestein kunt u lezen in de volgende bestanden:

2019

2020

2021

2022

2023